KOZZ

Polish English French German
  • 001.png
  • 002.png
  • 003.png

S T A T U T

 KRAKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski w Krakowie (w skrócie KOZŻ) i nazwane jest w dalszym ciągu KOZŻ.

 

§ 2

Terenem działania krakowskiego OZŻ jest województwo małopolskie.

 

§ 3

Siedzibą Krakowskiego OZŻ jest Kraków.

 

§ 4

Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski posiada osobowość prawną.

 

§ 5

Krakowski OZŻ opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków oraz pracy społecznej działaczy, zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 6

1. Krakowski OZŻ jest członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego oraz działa zgodnie z jego uchwałami i wytycznymi.

2. Krakowski OZŻ używa bandery i godła PZŻ.

3. Proporzec Krakowskiego OZŻ stanowi biało niebieski trójkąt z czerwonym godłem PZŻ w górnym rogu i literą "K".

4. Krakowski OZŻ używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski w Krakowie i godłem PZŻ w środku.

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§ 7

Celem Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego jest popularyzacja i rozwój żeglarstwa, prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności żeglarskiej regionu Małopolski.

W ramach swojej działalności statutowej realizuje:

1. upowszechnianie żeglarstwa jako jednej z form kultury fizycznej i sportu

2. edukację i wychowanie dzieci i młodzieży

3. rozwój krajoznawstwa oraz działalność na rzecz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży

4. działalność w zakresie ekologii

5. działalność na rzecz integracji różnych środowisk, a także w ramach integracji europejskiej, rozwoju kontaktów i współpracy między społecznościami żeglarskimi różnych krajów.

 

§ 8

Dla osiągnięcia celu Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski stosuje następujące środki działania:

1. zrzesza stowarzyszenia uprawiające żeglarstwo

2. czuwa nad przestrzeganiem etyki, dyscypliny i etykiety żeglarskiej

3. organizuje zawody i imprezy sportowe

4. nadzoruje i koordynuje działalność swych członków wynikającą z ich przynależności do Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

5. rozstrzyga spory powstałe w obrębie Krakowskiego OZŻ

6. organizuje szkolenia sportowych i technicznych kadr żeglarskich oraz nadaje uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami

7. nadaje stopnie i wystawia patenty i dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami

8. planuje, inicjuje i współdziała w rozwoju żeglarstwa, budownictwa jachtowego oraz opiniuje inwestycje żeglarskie na terenie swojej działalności.

 

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

2. Członkami zwyczajnymi KOZŻ mogą być stowarzyszenia uprawiające żeglarstwo oraz kluby, sekcje i szkoły żeglarskie działające w oparciu o regulaminy określające ich samodzielność organizacyjną w zakresie uprawiania żeglarstwa.

3. Członkiem zwyczajnym KOZŻ może być klub lub sekcja mająca siedzibę na terenie innego województwa, ale posiadająca na terenie działania KOZŻ swoją przystań.

4. Przyjęcie na członka zwyczajnego KOZŻ następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd KOZŻ.

5. Zgłoszenia stowarzyszeń działających na podstawie regulaminów powinny być akceptowane przez ich właściwe władze nadrzędne.

6. Członkami wspierającymi mogą być inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w dziedzinie żeglarstwa.

7. Członków wspierających przyjmuje Zarząd KOZŻ na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu współdziałania i po podpisaniu porozumienia określającego zakres współdziałania i ewentualny podział kompetencji.

 

§ 10

Członkowie KOZŻ mają prawo do:

1. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz KOZŻ oraz oceny ich działalności

2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w zgromadzeniach okręgowych

3. wyboru władz Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

4. korzystania z pomocy i porady KOZŻ oraz jego organów

5. brania udziału w organizowanych przez KOZŻ imprezach żeglarskich w kraju i za granicą

6. korzystania z pomocy finansowej, rzeczowej oraz urządzeń i sprzętu KOZŻ na ogólnie ustalonych zasadach.

 

§ 11

Członkowie KOZŻ obowiązani są;

1. do czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Związku

2. do ścisłego przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał oraz innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie

3. podporządkować się uchwałom i decyzjom władz okręgowych i Polskiego Związku Żeglarskiego

4. dążyć do rozwoju żeglarstwa i podnoszenia jego poziomu na terenie swego działania i wśród swoich członków

5. do regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 12

Członkostwo ustaje wskutek:

1. wystąpienia członka z KOZŻ zgłoszonego na piśmie

2. skreślenia z listy członków KOZŻ

3. wykluczenia członka z KOZŻ

4. rozwiązania KOZŻ lub stowarzyszenia będącego członkiem KOZŻ.

 

§ 13

1. Członek KOZŻ może być skreślony z listy członków w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji statutowych działań KOZŻ bądź nie opłacania składek członkowskich przez okres 24 miesięcy.

2. Członek KOZŻ może być wykluczony ze Związku jeżeli w sposób istotny naruszył interesy Związku wskutek naruszenia postanowień statutu, uchwał lub innych obowiązujących przepisów.

3. Członkowi KOZŻ wykluczonemu ze Związku wskutek naruszenia postanowień statutu, uchwał lub innych obowiązujących przepisów, przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PZŻ.

 

Rozdział IV

Władze Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

 

§ 14

1. Władzami Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego są:

a) Zgromadzenie Okręgowe

b) Zarząd KOZŻ

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński

2. Członkowie Zarządu KOZŻ, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego pełnią swe funkcje społecznie, nie otrzymując z tytułu pełnienia funkcji żadnego wynagrodzenia.

3. Kadencja władz trwa 4 lata.

4. Jeżeli szczegółowe postanowienia do statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania.

 

Zgromadzenie Okręgowe KOZŻ

 

§ 15

1. Zgromadzenia Okręgowe dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Okręgowe Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się raz na cztery lata w miejscu i terminie, ustalonym przez Zarząd, nie później niż w I kwartale przypadającego roku

3 Zwyczajne Zgromadzenie Okręgowe Sprawozdawcze odbywają się w połowie swojej kadencji w miejscu i terminie, ustalonym przez Zarząd, nie później niż w I kwartale przypadającego roku.

4. Zawiadomienie o terminie miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Okręgowego powinno być rozesłane pocztą co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenia Okręgowe zwoływane są na skutek:

a/ uchwały poprzedniego Zgromadzenia Okręgowego podjętej większością 2/3 głosów,

b/ wniosku Komisji Rewizyjnej KOZŻ,

c/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej 50% członków KOZŻ,

d/ wniosku zgłoszonego przez Zarząd KOZŻ, w celu realizacji konkretnego zadania określonego we wniosku.

 

§ 16

1. W Zgromadzeniu Okręgowym uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych KOZŻ w ilości ustalonej przez Zarząd KOZŻ, jednakowej dla wszystkich członków OZŻ.

2. W Zgromadzeniu Okręgowym uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele wszystkich członków wspierających KOZŻ w ilości ustalonej przez Zarząd KOZŻ, proporcjonalnej do liczby zrzeszonych w nich klubów lub członków.

3. Kumulacja mandatów przysługujących różnym członkom KOZŻ jest niedopuszczalna.

4. Ordynację wyborczą ustala Zarząd KOZŻ i przedstawia Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

 

§ 17

W Okręgowym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym:

1. członkowie władz KOZŻ, jeśli nie są delegatami

2. osoby zaproszone przez Zarząd.

 

§ 18

Do kompetencji Zgromadzenia Okręgowego należy:

1. uchwalanie zmian do statutu KOZŻ

2. uchwalanie kierunków i programu działalności KOZŻ

3. uchwalanie wytycznych do budżetu KOZŻ

4. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielenie absolutorium

5.wybór władz w głosowaniu tajnym

6. wybór delegata (delegatów) na Sejmik PZŻ w liczbie ustalonej przez Zarząd PZŻ

7. podjęcie uchwały o ewentualnej likwidacji Krakowskiego OZŻ

8. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych w odpowiednim trybie przez władze lub członków KOZŻ

9. zatwierdzenie regulaminów pracy Zarządu oraz Komisji.

 

Zarząd KOZŻ

 

§ 19

1. Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym:

a) prezesa,

b) 2-4 vice-prezesów

c) sekretarza

d) skarbnika

e) ewentualnie 0-2 członków w liczbie określonej przez Zgromadzenie Okręgowe.

2. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

 

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie KOZŻ na zewnątrz

b) kierowanie działalnością KOZŻ

c) zarządzanie majątkiem i finansami KOZŻ

d) zaciąganie zobowiązań w imieniu KOZŻ w ramach zatwierdzonego budżetu

e) uchwalanie budżetów i zatwierdzanie bilansów

f) zwoływanie Zgromadzeń Okręgowych, wykonywanie uchwał Zgromadzenia Okręgowego

g) przyjmowanie, skreślanie i zawieszanie w prawach oraz wykluczanie członków KOZŻ, dokonywanie zmian funkcji w Zarządzie

h) powoływanie i rozwiązywanie fachowych kolegiów i komisji dla realizacji zadań oraz zatwierdzanie regulaminów ich działalności,

i) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Krakowskiego OZŻ,

j) podejmowanie uchwał w sprawie zwoływanie nadzwyczajnych Zgromadzeń KOZŻ,

k) ustanowienie delegatur Zarządu KOZŻ przy członkach i przekazanie im określonej w osobnej umowie części uprawnień Zarządu,

2. Zarządowi KOZŻ nie wolno:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub pracowników i osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu KOZŻ;

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług lub przedmiotów od podmiotów, w których uczestniczą członkowie KOZŻ, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

3. Zebrania Zarządu KOZŻ odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

4. Uchwały Zarządu KOZŻ zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 21

1. Liczba komisji lub kolegiów wg § 20 pkt. l. h) i ich skład ustala Zarząd.

2. Członkami komisji są członkowie Zarządu KOZŻ oraz dokooptowani działacze żeglarscy.

 

§ 22

Zarząd Krakowskiego OZŻ obowiązany jest egzekwować orzeczenia właściwych Sądów Koleżeńskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

Kolegialnym organem kontroli i nadzoru KOZŻ jest Komisja Rewizyjna, niezależna od Zarządu KOZŻ. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, z-cy przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

 

§ 24

1. Komisja Rewizyjna:

a) przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności KOZŻ

b) może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności KOZŻ

c) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek zakreśla terminy i sposoby ich usunięcia

d) wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Sąd Koleżeński

 

§ 25

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków; przewodniczącego, z-cy przewodniczącego i sekretarza.

2. Sąd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

 

§ 26

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych wniesionych przez władze KOZŻ i PZŻ bądź przez członków KOZŻ.

2. Tryb i zakres działania oraz rodzaj stosowanych kar ustala regulamin Sądu Koleżeńskiego zatwierdzony przez Sąd Związkowy PZŻ.

 

Kooptacja członków władz

 

§ 27

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu ,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków przewidzianych dla danego organu. W przypadku Zarządu będą to 2 osoby.

 

Rozdział V

 Majątek i fundusze Okręgowego Związku Żeglarskiego

 

§ 28

1. Fundusze Krakowskiego OZŻ składają się:

a) ze składek członkowskich

b) z dochodów uzyskanych z działalności statutowej

c) z dotacji, subwencji i darowizn

d) z dochodów z własnej działalności wspomagającej osiąganie celów statutowych.

2. KOZŻ może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, a cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

 

§ 29

1. KOZŻ gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Wysokość składki członkowskiej (§ 28 pkt. a) ustala Zarząd.

 

§ 30

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego wymagane są podpisy prezesa i skarbnika lub osób przez nich upoważnionych spośród Zarządu.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 31

Zmiana statutu winna być uchwalona przez Zgromadzenie Okręgowe większością co najmniej 2/3 głosów obecnych przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

 

§ 32

Rozwiązanie Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego następuje w przypadku:

 

1. podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Zgromadzenie Okręgowe większością 2/3 głosów obecnych przy obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Okręgowego Związku Żeglarskiego powinna określać przeznaczenie majątku OZŻ i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

2. Tryb likwidacji zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Kraków, dnia 29.03.2008 r.

 

 

Tekst jednolity identyczny z wersją zarejestrowaną w KRS.

Komunikaty

UWAGA: NOWY numer telefonu do biura KOZŻ: 696 505 756  .


Uwaga! Od 23.03.2015 biuro KOZŻ znajduje się na II piętrze (pok. 212).


Wykaz egzaminów 2017 - patrz zakładka Egzaminy.


Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018 patrz zakładka Szkolenie/Komisja Szkolenia.


Podczas XXIII Sejmiku KOZŻ wybrano nowe władze - patrz zakładka KOZŻ/Władze KOZŻ