KOZZ

Polish English French German
  • 001.png
  • 002.png
  • 003.png
Zarząd Krakowskiego OZŻ przypomina, że w dniu 16 października 2012r. traci moc Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa. Ponieważ reguluje ono kwalifikacje niezbędne do uprawiania żeglarstwa i tryb ich uzyskiwania a więc między innymi sposób przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie, egzaminy które odbędą się po dniu 15 października nie będą ważne. W związku z tym Biuro PZŻ nie będzie wydawało patentów na podstawie dokumentacji egzaminacyjnych datowanych po 15 października 2012 r. Dotyczy to również składania  wniosków o wymianę patentów czy też wydanie patentów na podstawie odbytych rejsów stażowych.
 
Opis sytuacji prawnej:
- Zgodnie z Art.91 pkt.1 podpunkt 2). Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 z poźn. zmianami) w dniu 15 października 2012r. tracą moc wszystkie dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie Art.53a ustawy o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996, nr 25, poz. 113 z późn. zmianami - wprowadzonymi m.in. ustawą o sporcie kwalifikowanym). Punkt ten dopuszczał obowiązywanie dotychczasowych przepisów wykonawczych do czasu wydania przez Ministra Sportu i Turystyki stosownego rozporządzenia (w sprawie uprawiania turystyki wodnej) na podstawie zmian wprowadzonych Ustawą o sporcie w Ustawie z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn. zmianami) jednak nie dłużej niż przez 2 lata!
- A ponieważ 16.10.2012 mija okres dwu lat od daty wejścia w życie w/w Ustawy o sporcie akty wykonawcze do Ustawy o kulturze fizycznej czyli w szczególności Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. z 2006, nr 105, poz. 712 ze zmianą: Dz. U. z 2006, nr 151, poz. 1088) tracą ważność.
- Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadziło na początku 2011 roku konsultacje społeczne w sprawie treści nowego rozporządzenia, jednak sprawa się "rozmyła" i do dziś nie ma na stronach BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki czy też Rządowego Centrum Legislacji żadnych wzmianek o ew. projekcie nowego rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej.
- Formalnie nie ma podstaw również do prowadzenia szkoleń żeglarskich na patenty wymienione w w/w rozporządzeniu ponieważ rozporządzenie je wprowadzające przestało obowiązywać, jak również znika podstawa prawna Systemu Szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie (system zarejestrowany był w Min. Sportu na podstawie zapisów Ustawy o kulturze fizycznej, która przestała obowiązywać z dniem wejścia w życie Ustawy o sporcie z 25.06.2010 - Art. 93 w/w Ustawy). Zatem od 16.10.2012 System Szkolenia PZŻ na stopnie żeglarskie znów jest jedynie wewnętrznym dokumentem związkowym regulującym szkolenie żeglarskie...
- Uwaga: nie zmienia się status instruktorów PZŻ: ich prawo do szkolenia i egzaminowania potwierdza Art.37a pkt.13 zmienionej w 2011 roku Ustawy z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn. zmianami) oraz obowiązujący System Szkolenia Instruktorów PZŻ będący wewnętrznym dokumentem związkowym.
- Uwaga - zgodnie z zapisem Art.89 w/w Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010r. dokumenty potwierdzające uprawnienia żeglarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność (a więc wygaśnięcie w/w rozporządzenia nie oznacza unieważnienia posiadanych patentów)!
 
Linki do oficjalnych informacji na stronach PZŻ:
 

Komunikaty

UWAGA: NOWY numer telefonu do biura KOZŻ: 696 505 756  .


Uwaga! Od 23.03.2015 biuro KOZŻ znajduje się na II piętrze (pok. 212).


Wykaz egzaminów 2017 - patrz zakładka Egzaminy.


Ubezpieczenie OC instruktorów PZŻ - aktualne, na sezon 2017/2018 patrz zakładka Szkolenie/Komisja Szkolenia.


Podczas XXIII Sejmiku KOZŻ wybrano nowe władze - patrz zakładka KOZŻ/Władze KOZŻ